Privacy / AVG / Cookies

Hart advocaten N.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") voor alle persoonsgegevens die zij ontvangt van cliënten in verband met haar dienstverlening. Hart advocaten N.V. verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens enkel in het kader van haar dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, tenzij anders is aangegeven. Cliënt draagt er zorg voor dat hij geen gegevens verstrekt die ertoe leiden dat Hart advocaten N.V. de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens schendt. Cliënt stelt Hart advocaten N.V. direct ervan op de hoogte indien de door hem verstrekte persoonsgegevens niet langer juist zijn en verwijderd of gerectificeerd dienen te worden. Cliënt zal betrokkenen, van wie hij persoonsgegevens heeft verstrekt aan Hart advocaten N.V., voor zover wettelijk verplicht informeren over de verstrekking van deze persoonsgegevens aan Hart advocaten N.V. conform de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Indien sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, die op grond van artikel 34 AVG dient te worden gemeld door Hart advocaten N.V., dan zal cliënt de betrokkene(n) hiervan na verzoek van Hart advocaten N.V. onverwijld in kennis stellen, conform redelijke instructies van Hart advocaten N.V. Cliënt vrijwaart en stelt Hart advocaten N.V. schadeloos ter zake van alle schade en aan Hart advocaten N.V. opgelegde boetes door toezichthouders wegens of in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de cliënt uit hoofde van dit artikel, de AVG en/of overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.