Nieuwsarchief februari 2024

Leerboek Financieel Recht februari 2024

In de zojuist verschenen tweede druk van het Leerboek Financieel Recht heeft Frank 't Hart zijn bijdrage over toezicht en handhaving op de financiële markten, geactualiseerd. Het leerboek is een must voor iedereen die relatief makkelijk zich goed wil inlezen in dit inmiddels belangwekkende rechtsgebied. Voorzien van praktijkvoorbeelden en rechtspraak, geeft Frank's bijdrage goed zicht en begrip voor de wijze waarop toezichthouder hun onderzoeken verrichten en in het geval van overtredingen, handhavend optreden.

De tweede druk van het leerboek is te bestellen via Ars Aequi.

Zorgplicht jegens derden februari 2024

Frank 't Hart gaat in zijn recente JOR-annotatie (JOR 2024/11) in op de tweedeling die het leerstuk van zorgplicht jegens derden kent.

Ten eerste, de zorgplicht vanwege specifieke deskundigheid die de instelling heeft ten aanzien van het financieel toezichtsrecht. Denk aan het handelen in strijd met een wettelijke vergunningsplicht of de prospectusplicht, onderwerpen die ook centraal stonden in het MeesPierson/Ten Bos, Safe Haven en Van den Berg arrest.

Ten tweede, de huidige tendens om banken en andere instellingen aansprakelijk te stellen, omdat die instellingen wisten dan wel behoorden te weten dat crediteuren van een klant van die instelling benadeeld werden. Dat doet zich met name voor in zaken waar aan een bank wordt verweten dat die uit hoofde van het haar Wwft-monitoringsplicht wist of behoorde te vermoeden dat mogelijk sprake was van onregelmatigheden. Deze zorgplicht jegens derden wordt vooralsnog begrensd door twee belangrijke voorwaarden.