Nieuwsarchief 2023

DORA en de impact ervan op ICT-contracten december 2023

Christian Wulf heeft voor Investment Officer een column geschreven over DORA en de impact ervan op ICT-contracten. In deze column is de essentie van DORA samengevat in 6 praktische tips om ervoor te zorgen dat een financiële instelling DORA-proof is wat betreft ICT-contracten.

Lessons from the Court Room november 2023

Felix Wolthuis Scheeres heeft voor Investment Officer enkele voor de beleggingssector relevante uitspraken geselecteerd en voorzien van tips voor de praktijk. Orderuitvoering, het Wwft cliëntenonderzoek en zorgplicht komen aan de orde. Lees hier zijn column.

Over blaffen en bijten oktober 2023

Ambtshalve toetsing heeft een steeds grotere impact in de financiële sector: ‘het blaft en bijt’. De rechtspraak van het Hof van Justitie die voorheen uitging van een bevoegdheid maar al enige tijd van een verplichting voor rechters om uit eigen beweging te toetsen of sprake is van een oneerlijk beding, begint zijn sporen na te laten. Zo zijn diverse verzekeringen en consumptief kredietovereenkomsten meermaals onderworpen aan een ambtshalve toetsing. Ook het KiFID heeft kenbaar gemaakt ambtshalve te toetsen.

Frank 't Hart legt in de laatste editie van het Tijdschrift voor Financieel Recht kort de ontstaansgeschiedenis van de ambtshalve toetsing uit, hoe die toetsing in de praktijk geschiedt om vervolgens in te gaan op een van twee eind september gewezen arresten van het Hof Den Haag ten aanzien van bepaalde beleggingsverzekeringen.

Afscheid nemen is een kunst oktober 2023

De relatie beëindigen met klanten die een beleggingsrekening aanhouden kan niet zomaar. Dat is van belang, want als een opzegging onrechtmatig is, kan de beleggingsonderneming aansprakelijk gesteld worden voor geleden beleggingsverlies of andere schade. Een aantal recente (Kifid)-uitspraken biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Voor Investment Officer schreef Laura Stortelder over het beëindigen van de relatie met klanten die een beleggingsrekening aanhouden. Lees haar tips and trics

Marketing aan banden? juli 2023

De Retail Investment Package gaat marketing aan banden leggen, zo lijkt het. Volgens de Europese Commissie lopen particuliere beleggers een steeds groter risico om op ongepaste wijze te worden beïnvloed door marketinginformatie en misleidende marketingpraktijken. Christian Wulf analyseert de voorschriften van de Europese Commissie voor beleggingsondernemingen in zijn bijdrage aan de Investment Officer.

Wanneer is een toezichthouder aansprakelijk? juli 2023

De Hoge Raad hanteert als maatstaf dat sprake moet zijn van ‘behoorlijk en zorgvuldig toezicht”. Dat klinkt als een afgewogen criterium maar de lat voor aansprakelijkheid ligt in de praktijk hoog.

Een toezichthouder kan wel aansprakelijk zijn indien voldoende ernstige en concrete aanwijzingen worden genegeerd en optreden uitblijft. Maar een toezichthouder is niet snel aansprakelijk voor de gevolgen van een keuze om al dan niet op te treden indien sprake is van een zogenaamd toezichthoudersdilemma.

In mijn zojuist gepubliceerde annotatie over dit onderwerp - mijn langste annotatie in de JOR ooit - zet ik de verschillende categorieën op een rij waarin een toezichthouder aansprakelijk kan worden gesteld.

Duiding Kifid-uitspraken schadeverzekeringen juni 2023

Met groot genoegen hebben Frank 't Hart en Christian Wulf gisteren het tweede online college 'Duiding actuele Kifid-uitspraken in de verzekeringssector' gegeven bij het Verbond van Verzekeraars.

Zij hebben zes interessante en voor de praktijk relevante Kifid-uitspraken geselecteerd en toegelicht, die afkomstig zijn uit de eerste vijf maanden van dit jaar. Elke uitspraak wordt afgesloten met enkele aandachtspunten en tips voor de praktijk.

Omnibus-Richtlijn: Value for Money juni 2023

De Europese Commissie heeft onlangs een zogeheten Omnibus-Richtlijn voorgesteld met als doel om de positie van beleggende consumenten te versterken. Dit zal leiden tot wijziging van meerdere richtlijnen waaronder MiFID II, IDD en AIMFD. De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend en gebaseerd op drie uitgangspunten. Een van die uitgangspunten is ‘Value for Money’. Dit uitgangspunt zal de nationale toezichthouders (in Nederland de AFM) meer in de positie plaatsen van een ‘price regulator’. Felix Wolthuis Scheeres heeft voor Investment Officer NL een analyse gemaakt van de voorstellen met het oog op de praktijk.

College Verbond van Verzekeraars maart 2023

Frank 't Hart en Christian Wulf van Hart advocaten hebben op 27 maart 2023 in de eerste van vier colleges tekst en uitleg gegeven over enkele Kifid-uitspraken op het gebied van schadeverzekeringen bij de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars.

Zij hebben vijf voor de praktijk belangrijke Kifid-uitspraken uit het tweede half jaar van 2022 geselecteerd en nader toegelicht gevolgd door aandachtpunten en tips voor de praktijk. De presentatie kan via de website van het Verbond van Verzekeraars worden teruggekeken (link staat in de comments).

In 2023 geeft Hart advocaten een collegereeks waarbij actuele Kifid-uitspraken op het gebied van verzekeren worden geanalyseerd op praktijkbetekenis.

Nudging in de financiële sector maart 2023

Inzichten uit gedragswetenschappen worden vaker gebruikt om digitale keuzeomgevingen vorm te geven. De AFM vraagt hier al langere tijd aandacht voor en spoort de financiële sector aan om klanten hierin te begeleiden.

In een recent voorwoord voor het Tijdschrift voor Financieel Recht vestigt Frank ’t Hart de aandacht op de laatste nudge van de AFM, die komt in de vorm van een onderzoeksrapport over de inrichting van digitale keuzeomgevingen voor beleggende klanten. Hoewel dit bovenwettelijke verplichtingen zijn, is het onvermijdelijk dat naarmate de AFM hier meer aandacht voor vraagt en instellingen aanspoort om bepaalde gedragsinzichten op te nemen, het "rekening houden met deze inzichten" in de loop van de tijd gemeengoed zal worden.

Online Kifid-sessie Verbond van Verzekeraars maart 2023

Op 27 maart as. verzorgt de Hart Academy een online sessie bij het Verbond een collegereeks waarbij duiding wordt gegeven bij Kifid-uitspraken binnen de verzekeringensector op het gebied van schade. In dit college bespreken Frank ’t Hart en Christian Wulf vijf actuele uitspraken die voor de praktijk relevant zijn. Per uitspraak worden de feiten, belangrijkste overwegingen van het Kifid en enkele tips voor de praktijk gegeven.

Als je je vóór 10 maart 2023 voor de hele collegereeks inschrijft ontvang je 25% korting.

Digitale onboarding van klanten maart 2023

Christian Wulf heeft in zijn recente column op Investment Officer geschreven over de nieuwe richtsnoeren van de EBA met betrekking tot het cliëntenonderzoek op afstand. Daarnaast besteed hij aandacht aan een recente uitspraak van het Kifid waarbij de Commissie van Beroep heeft geoordeeld dat een bank een onbewerkte kopie van ID-bewijs mag opvragen, verwerken en vastleggen.

Laura Stortelder toegetreden als partner! januari 2023

Met trots kunnen wij mededelen dat Laura Stortelder per 1 januari partner (mede aandeelhouder)is geworden van Hart advocaten. Laura is al langere tijd aan Hart advocaten verbonden nadat zij eerst in de financiële sector heeft gewerkt.

Laura heeft zich bewezen in zowel de advies- als de procespraktijk. Ze adviseert diverse financiële instellingen over financieelrechtelijke maar ook civielrechtelijke vraagstukken. Daarnaast heeft Laura veel ervaring opgedaan in civiele procedures en procedures tegen DNB en de AFM. Laura is als fellow verbonden aan het International Center for Financial Law & Governance van de Erasmus Universiteit Rotterdam en treedt op als secretaris van de tuchtcommissie DSI. Wij verheugen ons op de verdere samenwerking!

Vooruitblik 2023 januari 2023

Hart Advocaten signaleert drie aandachtspunten voor de effectensector in 2023. Lees het artikel in Investment Officer.