Nieuwsarchief 2020

Top 3 prioriteiten voor 2021 december 2020

Op Fondsnieuws.nl geeft Laura Stortelder met andere kennisexperts een korte terugblik op ‘hot topics’ uit 2020 en een top 3 prioriteiten voor 2021. U leest het artikel hier.

Vooruitzicht 2021 december 2020

In de serie 'Masters in Finance' geeft Frank 't Hart een vooruitblik op relevante onderwerpen voor vermogensbeheerders. Beluister zijn podcast op Fondsnieuws.nl.

Feitelijk leidinggeven december 2020

Bestuurders en feitelijk leidinggevers worden vaker aangesproken op ontoereikende naleving van financiële toezichtswetten. Anka Langedijk schreef hierover een column voor Fondsnieuws. Deze column leest u hier.

Strafvervolging bestuurder december 2020

Het bevel van het Hof Den Haag dat strafvervolging tegen een oud-ING bestuurder moet worden ingezet is illustratief voor de toenemende aandacht voor de individuele verantwoordelijkheid van bestuurders. Lees hier het commentaar van Frank 't Hart op de voorpagina van het FD.

Effectengiro btw-vrij december 2020

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de beleggingsdienstverlening middels een effectengiro, vrijgesteld is van btw. Hart advocaten heeft tezamen met de fiscale adviseurs van twee beleggingsondernemingen betoogd dat de beleggingsdienstverlening middels een effectengiro voldoet aan de criteria die het Hof van Justitie stelt teneinde in aanmerking te komen voor btw-vrijgestelde dienstverlening. Zie hier het arrest van de Hoge Raad. Ook Fondsnieuws besteedde hier aandacht aan.

AFM Leidraad Wwft november 2020

De AFM heeft een nieuwe Leidraad Wwft en Sanctiewet gepubliceerd. Casper Westerink schreef een column over de belangrijkste wijzigingen. Deze column leest u hier.

Evaluatie Kifid november 2020

SEO heeft verslag uitgebracht over de 4-jaarlijkse evaluatie van het Kifid. Frank 't Hart is als expert-advocaat geconsulteerd. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen leest u hier.

Actualiteiten zorgplicht oktober 2020

Frank 't Hart heeft voor zowel de UvA als voor de EUR twee postdoctorale colleges verzorgd. Beide colleges gingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorgplicht. Enkele sheets ter illustratie vindt u hier.

Duurzaam beleggen oktober 2020

Vanaf maart 2021 moeten financiële instellingen voldoen aan diverse duurzaamheidsverplichtingen. Laura Stortelder scheef hierover een column op fondsnieuws.nl. Deze column leest u hier.

Evaluatie Kifid juli 2020

In de rubriek Rondom het nieuws van het Tijdschrift voor Financieel Recht geeft Frank 't Hart stevige repliek op de kritiek van SP-kamerlid Alkaya over het functioneren van het Kifid. Kritiek is goed, maar de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het Kifid moeten worden gewaarborgd. Zijn bijdrage leest u hier.

Vergunningplicht uitbesteding juli 2020

Het Hof Amsterdam heeft een arrest gewezen waarin de vraag of een uitbestede partij vergunningplichtig was, van belang was voor de aansprakelijkheid van de financiële onderneming die werkzaamheden had uitbesteed. Lees hier de annotatie van Frank ’t Hart.

Erkende geldmarktfondsen juli 2020

In het FD heeft Frank ‘t Hart een lans gebroken om erkende geldmarktfondsen te registreren zodat voor eenieder duidelijk is of een geldmarktfonds erkend is - in de zin dat sprake van de desbetreffende verordening - of niet. Zie hier het artikel.

Wwft opleidingsplicht juni 2020

De in artikel 35 Wwft neergelegde verplichting om personeel op te leiden, is een terugkerend onderwerp in onderzoeken van zowel DNB als de AFM. Het intensieve toezicht dat op de naleving van deze verplichting wordt gehouden heeft er mede toe geleid dat de impact van deze opleidingsverplichting groter is geworden. Frank 't Hart heeft een annotatie geschreven bij een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarin hij nader ingaat op de achtergrond van deze opleidingsverplichting en de concrete betekenis daarvan voor de praktijk. Van belang daarbij is dat naleving van de opleidingsverplichting niet alleen aantoonbaar is, maar dat ook de inhoud van de opleiding voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Zijn annotatie leest u hier.

De strijd tegen witwassen juni 2020

Van banken en andere financiële ondernemingen wordt steeds meer verlangd ter voorkoming van witwassen. Niet alleen de regelgeving is aangescherpt maar ook is het toezicht op de naleving van de Wwft geïntensiveerd. Voor het nieuwste nummer van Ars Aequi heeft Frank 't Hart een opiniërend artikel geschreven over wat van banken verlangd mag worden in de strijd tegen witwassen. Het gaat daarbij onder andere om de principiële vraag of opsporingstaken de facto aan commerciële bedrijven opgelegd mogen worden. Het artikel richt zich tot banken maar is uiteraard van belang voor iedere financiële onderneming die onder de Wwft valt. De eerste pagina van mijn bijdrage leest u hier.

Sustainable finance mei 2020

Frank 't Hart heeft een postdoctorale opleiding over 'duurzaam beleggen' voor de Academie Bank en Verzekeringen van de UvA gegeven. Sustainable finance is een actueel en belangrijk onderwerp dat een grote impact zal hebben op (ook) de financiële sector. Enkele sheets uit dit college vindt u hier.

Hart advocaten en Legal 500 april 2020

Hart advocaten behoort volgens de Legal 500 - sinds 2013 onafgebroken - tot de top van de Nederlandse advocatuur op het gebied van financieel recht. Wij zijn blij met deze klassering en erkenning. Wij willen onze cliënten en onze medewerkers bedanken want zonder hun steun was dit nooit gelukt. Zie hier de testimonials van onze cliënten.

HR over deskundigheid maart 2020

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Amsterdam waarin was overwogen dat een bank een bijzondere zorgplicht heeft, enkel en alleen omdat de klant kwalificeert als een professionele belegger. Alle relevante omstandigheden zijn volgens de Hoge Raad van belang om de omvang van de zorgplicht te bepalen. Frank 't Hart gaat in zijn annotatie nader in op de invloed van de deskundigheid van een klant, op de omvang van de zorgplicht. Zijn annotatie leest u hier.

Tuchtrecht in de financiële sector maart 2020

De bundel ‘Tuchtrecht in de financiële sector’ is verschenen met bijdragen van Laura Stortelder en Frank ’t Hart. Laura Stortelder – secretaris van de Tuchtcommissie DSI - geeft ‘een kijkje achter de schermen’. Zij geeft tekst en uitleg over de tuchtprocedure zelf, geïllustreerd aan de hand van enkele opvallende uitspraken uit de praktijk. Haar bijdrage lees je hier. Frank ’t Hart heeft een analyse gemaakt van alle tuchtrechtspraak. Zijn bijdrage lees je hier.

Kifid-overzicht 2e helft 2019 februari 2020

Traditiegetrouw hebben wij een overzicht gemaakt van alle Kifid-uitspraken. Deze editie ziet op de tweede helft van 2019. De overzichten hebben betrekking op uitspraken in de categorieën (i) banken, (ii) beleggen, (iii) hypotheken en (iv) verzekeringen. Voor een korte presentatie bekijk dan onze video rechts op deze pagina.

Tuchtrecht in de financiële sector januari 2020

Frank 't Hart was dagvoorzitter van het jaarlijks seminar van de Financieel-Juridische Reeks over 'tuchtrecht in de financiële sector'. Sprekers waren Hans Hofhuis, Jonathan Soeharno, Bart de Man en Wies Wagenaar. Tom Loonen reikte het eerste exemplaar van de bundel die binnenkort verschijnt uit aan Chris Buijink en Toon Huydecoper (zie foto en enkele sheets).

Zorgplicht depotbanken januari 2020

Hoewel de zorgplicht van een depotbank beperkt is, komt het Hof Amsterdam met een kritisch arrest. Dit arrest is door Frank ’t Hart geannoteerd in de JOR. Zijn annotatie kunt u hier lezen. Fondsnieuws heeft hierover een bericht gepubliceerd.